TERUG

CONTACT

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 Werkingssfeer voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen, welke Janmaat Juridisch Advies,

hierna te noemen "adviseur", ten behoeve van een opdrachtgever verricht.

 

Artikel 2 Totstandkoming van de opdracht en meer/minder werk

2.1 Een opdracht komt tot stand wanneer de adviseur het overeengekomene schriftelijk heeft bevestigd dan

wel de opdrachtgever binnen de gestelde gestanddoeningstermijn schriftelijk opdracht geeft conform een

door de adviseur uitgebrachte schriftelijke offerte.

2.2 Wijzigingen in de opdracht, daaronder begrepen uitbreiding of inkrimping van reeds opgedragen

advieswerkzaamheden, komen op dezelfde wijze tot stand als aangegeven in lid 1 van dit artikel.

2.3 Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de bevoegdheid van partijen het bestaan van

de opdracht en/of van de daarin aangebrachte wijzigingen met andere middelen te bewijzen.

 

Artikel 3 Algemene verplichtingen adviseur

3.1 De adviseur zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever

naar zijn beste weten en verricht zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap. De adviseur zal alles

vermijden wat de onafhankelijkheid van zijn adviezen kan schaden.

3.2 De adviseur zal de opdracht binnen de overeengekomen termijn uitvoeren, behoudens indien sprake is

van omstandigheden die de adviseur redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 4 Algemene verplichtingen opdrachtgever

4.1 De opdrachtgever zal de adviseur tijdig de inlichtingen, gegevens en beslissingen verstrekken, die nodig

zijn om de opdracht naar behoren te vervullen en te voltooien.

4.2 De opdrachtgever zal de door hem aan de adviseur verschuldigde bedragen tijdig voldoen.

 

Artikel 5 Vertegenwoordiging

5.1 Indien de opdracht werkzaamheden omvat, waarbij de adviseur als gemachtigde van de opdrachtgever

optreedt, zal de opdrachtgever zorgdragen voor een adequate schriftelijke volmacht c.q. machtiging.

 

Artikel 6 Honorarium

6.1 Het honorarium van de adviseur wordt vastgesteld aan de hand van een uurtarief exclusief BTW. Tenzij

anders overeengekomen is het honorarium verschuldigd naar de mate waarin de uit de opdracht

voortvloeiende werkzaamheden zijn verricht. De adviseur zal daartoe maandelijks achteraf facturen

verzenden.

6.2 De opdrachtgever dient de verschuldigde bedragen te voldoen binnen 20 kalenderdagen na dagtekening

van de in lid 1 van dit artikel bedoelde facturen.

6.3 Indien de opdrachtgever de ingevolgde de opdracht verschuldigde betalingen niet tijdig verricht en de

vertraging niet het gevolg is van een omstandigheid waarvoor de adviseur verantwoordelijk is, heeft, met

ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden, de adviseur recht op vergoeding

van rente tegen het geldende wettelijk rentepercentage.

6.4 Alle redelijke kosten in en buiten rechte, door de adviseur gemaakt in verband met te late betalingen van

zijn facturen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 7 Tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever kan de opdracht tussentijds beëindigen. In dat geval is de opdrachtgever verplicht het

honorarium van de adviseur te betalen naar de stand van de werkzaamheden. Deze verplichting geldt niet

in geval van beëindiging van de opdracht wegens wanprestatie van de adviseur.

 

Artikel 8 Tussentijdse beëindiging door de adviseur

8.1 De adviseur kan de opdracht beëindigen ingeval van overmacht bij dan wel wanprestatie door de

opdrachtgever. Onder wanprestatie wordt in dit verband mede verstaan dusdanige gedragingen van de

opdrachtgever dat van de adviseur redelijkerwijs niet mag worden verlangd de opdracht verder uit te

voeren.

8.2 Ingeval van beëindiging van de opdracht wegens wanprestatie van de opdrachtgever heeft de adviseur in

ieder geval recht op betaling van het honorarium naar de stand van de werkzaamheden, zulks

onverminderd zijn recht om schadevergoeding te eisen.

 

Artikel 9 Beëindiging wegens overlijden of arbeidsongeschiktheid adviseur

9.1 Indien de adviseur overlijdt dan wel wegens arbeidsongeschiktheid niet meer in staat is de opdracht uit te

voeren, heeft iedere partij het recht de opdracht te beëindigen. Alsdan is de opdrachtgever het honorarium

verschuldigd naar de stand van de werkzaamheden.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid van de adviseur

10.1 De adviseur pleegt jegens de opdrachtgever wanprestatie, indien hij bij de vervulling van de opdracht

fouten maakt of nalatigheden begaat, die een goede, met normale vakkennis uitgeruste en met zorgvuldigheid

handelende adviseur had behoren te vermijden.

10.2 Ingeval van wanprestatie door de adviseur, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is de adviseur gehouden de

rechtstreekse schade die de opdrachtgever daardoor lijdt, te vergoeden. Vergoeding van gevolgschade is

uitgesloten.

10.3 De adviseur is gerechtigd de betaling van schadevergoeding te voorkomen door de voor

schadevergoeding in aanmerking komende gevolgen van de gemaakte fouten voor eigen rekening weg te

nemen, mits dit afdoende en binnen redelijke termijn geschiedt.

10.4 De vergoeding van rechtstreekse schade, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, is te allen tijde beperkt tot het

totale bedrag aan honorarium, dat in verband met de opdracht waar de wanprestatie betrekking op heeft,

is overeengekomen.

10.5 Elke aansprakelijkheid van de adviseur vervalt in ieder geval indien de opdrachtgever niet binnen een

jaar, te rekenen vanaf de dag dat de opdracht is voltooid, schriftelijk en met redenen omkleed de adviseur

te kennen heeft gegeven aanspraak te maken op schadevergoeding.

 

Artikel 11 Eigendom en gebruik van stukken, auteursrecht

11.1 De door de adviseur aan de opdrachtgever afgegeven stukken worden het eigendom van de

opdrachtgever en mogen door hem worden gebruikt, zulks onder voorwaarde dat de opdrachtgever aan

zijn financiële verplichtingen jegens de adviseur heeft voldaan.

11.2 Het auteursrecht inzake de afgegeven stukken berust bij de adviseur.

11.3 Gegevens en bescheiden door of namens de opdrachtgever aan de adviseur ter hand gesteld of bekend

gemaakt, zullen door de adviseur vertrouwelijk worden behandeld. Hij zal de bedoelde gegevens en

bescheiden niet aan derden kenbaar maken, behouden uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.

 

Artikel 12 Geschillen

12.1 Geschillen tussen de opdrachtgever en de adviseur zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden

opgelost.

12.2 Indien een minnelijke oplossing als bedoeld in lid 1 van dit artikel niet tot de mogelijkheden blijkt te

behoren, zal de meest gerede partij het geschil kunnen voorleggen aan de bevoegde rechter te Lelystad.

 

 

 

CONTACT

Bonnet 10

036 84 10 192

1319EK Almere

06 29 38 79 10

jnj@janmaatadvies.nl

KvK: 37148146

Uw bericht wordt vrstuurd

The server encountered an error.

Form received.

 

VERZENDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

|

© COPYRIGHT 2017 JANMAAT JURIDISCH ADVIES - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

ONTWIKKELD DOOR MOSES